SỞ GD-ĐT TỈNH QUẢNG NAM KIỂM TRA THẨM ĐỊNH THƯ VIỆN TRƯỜNG TH TRƯƠNG HOÀNH

        Thực hiện quyết định số 483/QĐ- SGDĐT, ngày 11 tháng 6 năm 2021 đoàn kiểm tra của Sở giáo dục đào tạo tỉnh Quảng Nam đã về kiểm tra thẩm định thư viện xuất sắc tai đơn vị Trường TH Trương Hoành. Sau khj nghe đại diện lãnh đạo nhà trường báo cáo kết quả hoạt động của thư viện nhà trường. Đoàn kiểm tra đã tiến hành thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế qua kiểm tra các thành viên trong đoàn đã ghi nhận và đânhs giá cao kết quả hoạt động của thư viện nhà trường trong thời gian qua đồng thời đề nghị Sở GD- ĐT công nhận thư viện Trường TH Trương Hoành đạt danh hiệu thư viện xuất sắc.

                                                                                              LVT