Hình ảnh: Đoàn viên CĐ hiến máu tình nguyện (2015 – 2016)